ANALOG CAMERA   |   IP CAMERA   |   NVR
IP CAMERA   |   NVR

CCTV

ปกป้อง คุ้มครอง ทรัพย์สิน จากการโจรกรรม หรือ จากการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

ANALOG CAMERA IP CAMERA NVR

   Introduction


ประโยชน์และการใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  • การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
  • การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการทำงานของพนักงาน
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบจำนวนคนเพื่อการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ เป็นต้น
ราคาของ CCTV ที่ต่างกันมาจากความคมชัดและฟังก์ชั่นของระบบซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกงบประมาณให้เหมาะสมกับความต้องการได้
  


Company
About us
Branch
News & Events
Promotion
Products
Smart Home
Doorlock
Video Door Phone
CCTV
LED
Support
Download
Project Reference
Knowledge
Partner
Contact us
Visitors : Hit Web Stats 
 
©2015 PZent Smart. All Rights Reserved. 
     Hotline : 098-645-6324